2K Consulting

social1 social2  social4

Reference

Reference

Společnost 2K Consulting s.r.o. již v průběhu svého působení realizovala více než 100 zakázek pro odvětví veřejné správy i soukromého sektoru. Pro ilustraci uvádíme vybrané zakázky většího rozsahu.

 

AUDITY A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

logoMD_mini Ministerstvo dopravy ČR
Audit systému odměňování zaměstanců příspěvkových organizací (2014)
V rámci vnitřního auditu byla provedena detailní analýza systému odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací  jako je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správa železnčních dopravních cest (SŽDC) atd.  Součástí analýzy byla také realizace právní analýzy, kdy jsme hodnotili veškeré firemní dokumenty týkají se systému odměňování a porovnávali jsme, nakolik odpovídají současné legislativě. Dále jsme provedli odbornou analýzu vyplacených mezd za předcházející období a porovnávali platové podmínky všech příspěvkových organizací MD ČR, na základě kterých jsme navrhli opatření ke zvýšení motivace zaměstnanců těchto organizací.  Připomínky vyplývající z provedeného auditu byly zapracovány a systém odměňování přispěl k vyšší spokojenosti zaměstnanců.
xxx

PR + MARKETING

czechtourism-rgb Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Kompletní zajištění konferencí a seminářů

Předmětem veřejné zakázky bylo realizace a kompletní zajištění konferenčních služeb. V rámci projektu bylo realizováno 13 seminářů pro představení Českého systému kvality služeb, které sloužily k propagaci projektu v jednotlivých krajích a zapojení nových subjektů do projektu. Dále jsme v rámci projektu organizovali 2 konference a 1 tiskovou konferenci. Konference byly realizovány ve spolupráci s Asociací horských středisek a byly věnovány otázkám nezbytných legislativních změn a role státu při rozvoji cestovního ruchu v horských oblastech.  Součástí této zakázky byli také výstupy směřující k novele zákona o podpoře cestovního ruchu v ČR.

 xxx

ORGANIZACE AKCÍ

czechtrade CzechTrade
Organizace akce Meeting Point 2015

Předmětem zakázky byla realizace a organizační zajištění akce Meeting Point CzechTrade 2015. Meeting Point CzechTrade se uskutečnil ve dnech 17. až 18. února 2015 v pražském hotelu Dorint Don Giovanni. Akce byla organizována formou konzultací reprezentantů českých firem s řediteli zahraničních kanceláří. Cílem akce je dát českým podnikatelům možnost poradit se o svých plánovaných exportních aktivitách a rovněž se seznámit se specifiky vzdálených trhů (např. Kolumbie, Chile, Indonésie a Thajsko).  Akce se zúčastnilo více než 400 hostů ze 100 zemí.

 xxx

Studie proveditelnosti a výzkumy

 pardubicky-kraj Pardubický kraj
Průzkum potřeb osob s duševním onemocněním v Pardubickém kraji
 „Průzkum potřeb osob s duševním onemocněním v Pardubickém kraji“ byl proveden v rámci realizace projektu „Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji“. Hlavním cílem průzkumu bylo zmapování potřeb dlouhodobě duševně nemocných dospělých lidí starších 18 let věku s bydlištěm v Pardubickém kraji (ve smyslu § 80 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník). Mezi další cíle šetření můžeme zařadit zjištění počtu, struktury a „zdravotního stavu“ osob, definici potřeb hlavní cílové ě skupiny, příčin hospitalizace a možných příčin, které brání cílové skupině v uspokojování jejich potřeb, zjištění komplexního přehledu o psychosociálních potřebách osob z cílové skupiny a požadavcích na očekávanou podporu okolí včetně profesionálních služeb. Z průzkumu vzešla řada podnětů a doporučení, které by se v návaznosti na vytvoření střednědobého plánu, propojení sociálních služeb v Pardubickém kraji a v návaznosti na plánovanou reformu psychiatrie měly realizovat.
 xxx

Vzdělávání a školní servis

ZŠ Komenium, Olomouc
Jazykový zahraniční pobyt pro žáky a učitele v Anglii
Předmětem realizovaného projektu bylo zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele v Anglii v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování vzdělávání s důrazem na zvyšování jazykových kompetencí žáků i pedagogů. Realizací projektu dochází k seznámení žáků s kulturními a geografickými reáliemi anglicky mluvících zemí a ke zlepšení jejich jazykových kompetencí v rámci studia anglického jazyka.
 xxx
Gymnázium Čajkovského Olomouc
Jazykový zahraniční pobyt pro žáky v Rakousku a ve Španělsku a stínování učitelů v zahraničí

Předmětem realizovaného projektu bylo zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky v Rakousku a zajištění zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky ve Španělsku v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost. Cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování vzdělávání s důrazem na zvyšování jazykových kompetencí žáků. Realizací projektu dochází k seznámení žáků s kulturními a geografickými reáliemi německy a španělsky mluvících zemí a ke zlepšení jejich jazykových kompetencí v rámci studia německého nebo španělského jazyka. Součástí projektu bylo také zajištění Stínování učitelů v zahraničí. V rámci realizace projektu dochází k seznámení pedagogů s výukovými postupy v zahraničí, porovnání zkušeností a možností aplikace nově získaných poznatků ve výuce, což vede ke zvyšování kvality ve výuce a jejímu zefektivňování.

 xxx
ZŠ Nedvědova, Olomouc
Poskytnutí poradenství v oblasti přípravy výběrových řízení a zpracování monitorovacích zpráv
Předmětem zakázky bylo poradenství v oblasti přípravy výběrového řízení na dodavatele zahraničního jazykového pobytu v Anglii, příprava podkladů pro zpracování závěrečných monitorovacích zpráv v rámci výzev č. 56 a č. 57 Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost.  Součástí této zakázky byly odborné konzultace ze strany projektového managementu naší společnosti v souladu s požadavky a ve spolupráci s MŠMT ČR.
 xxx

Dotační poradenství

MBA_finance M.B.A. Finance s.r.o.

Pro nadnárodní společnost M.B.A. Finance s.r.o. poskytujeme dlouhodobě poradenství  v oblasti získávání dotací na zaměstnance a také v oblasti realizace projektů se zaměřením na zvyšování kompetencí zaměstnanců.

 xxx
 medlov Obec Medlov

Pro obec Medlov dlouhodobě připravujeme strategii pro rozvoj obce, včetně monitoringu výzev z různých operačních programů EU, např. i výzev týkajících se příhraniční spolupráce. Součástí spolupráce obce s naší společností je také servis v oblasti veřejných zakázek a přípravy projektových žádostí, včetně zajištění auditu realizovaných projektů.

 


2K Consulting s.r.o. © 2015