2K Consulting

social1 social2  social4

Audit obcí, měst a kraje

Přezkum hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Zákon č. 420/2004 Sb. upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, uložené zvláštními právními předpisy. Stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání. Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu (tj. podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

 

Předmětem přezkoumání jsou:

  • údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu,
  • údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu,
  • nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
  • nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
  • zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
  • stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
  • ručení za závazky fyzických a právnických osob,
  • zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
  • zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
  • účetnictví vedené územním celkem.

 

V oblasti auditů územních samosprávných celků spolupracujeme se společností Inter-Consult, spol. s r.o., která je na trhu od roku 1995 a patří mezi významné a oceňované společnosti v této oblasti.

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018