2K Consulting

social1 social2  social4

Dotace pro podniky


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Hlavními příjemci podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v dotačním období 2014-2020 jsou malé a střední podniky. Dotace podporují zejména projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, úspory energie a ICT řešení. Ambicí programu je také pomoci tuzemským podnikům v expanzi do zahraničí. Celkem je na podporu projektů vyčleněna částka 119 mld. korun. Úspěšnost námi administrovaných a realizovaných projektů je 95 %. Pro své klienty zajišťujeme kompletní servis při zadávání veřejných zakázek formou organizačního, administrativního a odborného zajištění celého průběhu zadávacího řízení, a to nejen v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění, ale také v souladu se závaznými metodickými pokyny žadatelů o dotace či s vnitřní metodikou zadavatele.
   
Nabízíme komplexní služby:

 • Přípravu projektové žádosti a podnikatelského záměru
 • Přípravu podkladů pro zpracování finanční analýzy Vaší společnosti
 • Administraci projektu od přípravy až po konečné vyúčtování dotace
 • Asistenci v případě fyzické nebo administrativní kontroly v projektu
 • Realizaci výběrového řízení
Pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je využíván jednotný elektronický systém MS 2014+, který převzal osvědčené funkcionality systémů používaných dříve. S touto administrací v systému Vám pomůžeme a navíc budete mít možnost celý proces elektronicky monitorovat!

 

Kdo může dotace získat:
 • obchodní společnosti všech velikostí – preferovány však jsou malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru, pro vybrané aktivity také v energetice a v dalších podnikatelských odvětvích

 

Obvyklá míra podpory:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % dotace
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % dotace
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 25 % dotace

 

Podporované aktivity
Operační program je rozdělen do čtyř tematických prioritních os, které se dále člení na programy podpory:

 

PRIORITNÍ OSA 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center – program Potenciál
 • zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zavádění procesních a marketingových inovací, zvýšení efektivity výrobních procesů, ochrana duševního vlastnictví v podnicích – program Inovace
 • průmyslový výzkum a vývoj – program Aplikace
 • vznik a rozšiřování vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů, výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum, spolupráce podniků a univerzit – program  Služby infrastruktury
 • vznik a rozvoj klastrů, podpora spolupráce podnikatelských subjektů a vědeckovýzkumné sféry – program Spolupráce
 • komercializace výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti Projekty Proof of Concept
 • alokace prioritní osy 1: 31 % OPPIK

 

PRIORITNÍ OSA 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
 • podpora vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy – program Marketing
 • poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací – programy Poradenství 1 a Poradenství 2
 • služby zaměřené na podporu zapojování MSP do mezinárodních programů, např. v oblasti výzkumné spolupráce – program Spolupráce
 • rekonstrukce výrobních objektů a brownfields – program Nemovitosti
 • zajištění a rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání – program Školicí střediska
 • alokace prioritní osy 2: 21 % OPPIK

 

PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin
 • podpora obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti podniků – programy Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie
 • zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách – programy Smart grids I a Smart grids II
 • podpora nízkouhlíkových technologií – program Nízkouhlíkové technologie
 • alokace prioritní osy 3: 28 % OPPIK

 

PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
 • podpora vývoje software a center sdílených služeb – program ICT a sdílené služby
 • zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu – program Vysokorychlostní internet
 • alokace prioritní osy 4: 17 % OPPIK

   

Máte zájem o více informací o OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost? Máte již investiční záměr? Potřebujete si pořídit do podniku nějaké stroje? Rádi byste rozšířili výrobu? Rádi byste s odborníkem zkonzultovali, jaké možnosti podpory se pro Vás nabízejí? Využijte, naší bezplatné konzultace s odborníky, kteří jsou členy komise pro EU a mezinárodní spolupráce a v minulém programovacím období 2007-2013 byli hodnotiteli projektu. Domluvte si konzultaci, v rámci které Vám náš specialista vybere vhodné dotační tituly pro realizaci Vašich podnikatelských záměrů.

   

V případě zájmu o naše služby nebo o získání bližších informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo telefonicky (viz Kontakty) a domluvíme se na osobní schůzce.

2K Consulting s.r.o. © 2015-2018