2K Consulting

social1 social2  social4

Veřejné zakázky

Realizace veřejných zakázek

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek dle zákona 137/2006Sb. o veřejných zakázkách.

Pověřením společnosti 2K CONSULTING s.r.o. organizací zadávacího procesu veřejné zakázky má zadavatel zajištěn bezchybný průběh zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů k řádnému ukončení zadání. Získá kompletní archivní dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty a která je předmětem kontroly státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků. Samozřejmostí je také zpracování konkrétních právních stanovisek a zastoupení klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Dlouholeté zkušenosti celého týmu v oblasti zadávání veřejných zakázek po celém území České republiky jsou garantovány i spoluprací s advokátními kancelářemi Krásová & Trnka (Praha) a Rybář & Vepřek (Ostrava).

Společnost 2K CONSULTING  s.r.o. ručí v plném rozsahu za zákonný průběh veřejné zakázky, nese veškeré náklady vzniklé porušením zákona a je povinna uhradit zadavateli veškerou vzniklou finanční škodu. Za tímto účelem společnost uzavřela pojistnou u pojišťovny Kooperativa a.s. za škodu do výše 10 mil. Kč.

 

Poradenské služby v oblasti zadávání veřejných zakázek poskytujeme v následujícím rozsahu:

– zpracování návrhu podmínek soutěže (po konzultaci se zadavatelem)

– zpracování návrhu hodnotících kriterií (po konzultaci se zadavatelem)

– vypracování textové části zadávací dokumentace po předložení projektové dokumentace a technické specifikace

– zpracování a zaslání oznámení zadávacího řízení jménem zadavatele v Informačním systému

   o zadávání veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému

– zajištění zveřejnění v Úředním věstníku EU (bude-li dle zákona zapotřebí)

– zajištění zveřejnění předběžného oznámení (bude-li dle zákona zapotřebí)

– rozmnožení zadávací dokumentace v potřebném počtu

– zajištění předání zadávací dokumentace uchazečům o veřejnou zakázku

– zpracování předávacích protokolů

– vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky hodnotící komise

– zajištění pozvání členů hodnotící komise na jednání hodnotící komise

– zpracování jednacího řádu hodnotící komise

– organizační zajištění průběhu otevírání obálek

– sepsání protokolu o výsledku otevírání obálek

– organizační zajištění průběhu posouzení a hodnocení nabídek

– řízení a účast na jednání hodnotící komise (např. jako člen hodnotící komise)

– zpracování zápisu z jednání hodnotící komise

– zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracování tabulky výsledného pořadí

– zpracování rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

– zpracování oznámení o výsledku zadávacího řízení

– zajištění zveřejnění výsledku zadávacího řízení v Informačním systému o zadávání

   veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému

– sumarizaci, uspořádání a předání veškeré dokumentace o zadání veřejné zakázky zadavateli

– sledování a organizační zajištění dodržení všech lhůt a termínů stanovených zákonem č. 137/2006 Sb.

– sepsání veškerých nezbytných protokolů, formulářů a listin zabezpečujících hladký průběh zadávacího řízení

– zpracování vyjádření zadavatele k případným námitkám a stanoviska zadavatele v řízení

   před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

– v průběhu přípravy a realizace zadávacího řízení jsme zadavateli kdykoliv k dispozici ke konzultaci


2K Consulting s.r.o. © 2015-2018