Vstup do E-learningu

Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace: 1.8.2022

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

Prodávající:

Název společnosti:          2K CONSULTING s.r.o.

Sídlo:                                  Tovární 915/40, 779 00 Olomouc

IČ:                                       29451990

DIČ:                                    CZ29451990

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 54393.

 

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a Objednatele. Objednatelem je fyzická osoba, který uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webových stránkách prodávajícího.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Informace o zboží, službách a cenách

Informace o zboží a službách včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu se týkají především e-learningových kurzů a prodeje produktů a služeb v oblasti bezpečnosti, spisové služby a archivnictví. Online produkt e-learningový kurz se pak řídí samostatnými obchodními podmínkami, které definují podmínky, funkce, přístupy a dostupnost služby.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to včetně poštovného za dodání osvědčení o absolvovaném e-learningovém kurzu.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s Objednatelem jinak.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Objednatel sám.

Objednávky provádí Objednatel prostřednictvím internetového obchodu. Vyplnění objednávkového formuláře není podmíněno registrací v internetovém obchodě.

Při zadávání objednávky si Objednatel vybere zboží nebo služby, popř. jejich varianty dle počtu zaměstnanců.

Před odesláním objednávky je Objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Pro odsouhlasení obsahu objednávky Objednatel přejde pomocí tlačítka Přejít k pokladně do pokladny, kam zadá své fakturační údaje.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Objednateli o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s obchodními podmínkami e-learningového kurzu (pokud se mezi objednanými položkami e-learningový kurz nachází).

Odsouhlasením všeobecných obchodních podmínek se objednávka považuje za závaznou.

 

Cena a platební podmínky

Prodávající umožňuje platby pouze v českých korunách prostřednictvím převodu na bankovní účet společnosti. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Není-li sjednáno jinak, doba splatnosti je 10 dnů od data vystavení proforma faktury. Po připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího je Objednateli zaslán daňový doklad – faktura.

Podklady k platbě i daňový doklad – faktura jsou Objednateli zaslány na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží nebo služeb v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nebo služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V případě objednání služeb Objednateli vzniká právo užívat e-learningový kurz pro objednaný počet uživatelů po uzavření smlouvy, zaplacení ceny a aktivaci přístupu do zvoleného kurzu. O aktivaci přístupu do e-learningového kurzu je objednatel informován e-mailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení jednotlivých uživatelů.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel je povinen poskytovat služby s odbornou péčí, ve sjednané kvalitě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod, a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

Ochrana soukromí Objednatele

Objednatel poskytuje prodávajícímu fakturační údaje, seznam účastníků online -školení a jiné záležitosti řeší až následně s objednatelem.  Společnost 2K CONSULTING s.r.o., dbá na ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR a přijala bezpečnostní opatření pro zpracování osobních údajů dle doporučení NUKIB pro provoz eshopů a online vzdělávání.

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. jakožto prodávající zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu, pro účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností a z důvodů oprávněného zájmu. Poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele předávány třetím osobám nebo využívány k zasílání newsletterů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na 2kconsulting.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn obsah těchto všeobecných obchodních podmínek jednostranně změnit.

Úplné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na stránkách Prodávajícího spolu s datem poslední aktualizace.

Veškerá oznámení adresovaná Objednateli mohou být činěna ve formě elektronické zprávy adresované na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce. Poskytovatel je oprávněn zasílat zálohové faktury a daňové doklady Objednateli elektronicky, případně poštou.

Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že Objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

V případě potřeby (oznámení, reklamace, technické problémy, stížnosti atp.) může Objednatel kontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese pověřeného pracovníka sekretariat@2kconsulting.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.2kconsulting.cz.

Datum poslední aktualizace: 1.8.2022

Všeobecné obchodní podmínky školení formou e-learningu

 

Poskytovatelem on-line produktu Školení formou e-learningu je

Název společnosti:          2K CONSULTING s.r.o.

Sídlo:                                  Tovární 915/40, 779 00 Olomouc

IČ:                                       29451990

DIČ:                                    CZ29451990

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 54393. (dále jako „Provozovatel“).

 

 

Definice pojmů

Objednatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který objednává školení formou e-learningu pro uživatele (obvykle sebe a své zaměstnance).

Přihlašovací údaje – unikátní uživatelské jméno a heslo, které Poskytovatel vygeneruje pro každého Uživatele. Přihlašovací údaje slouží k přihlášení do Uživatelského účtu. Vygenerované přihlašovací údaje nelze použít pro více osob!

Uživatel – osoba s přístupem do Uživatelského účtu. Objednatel může získat přístup do Uživatelského účtu pro více unikátních uživatelů.

Uživatelský účet – rozhraní e-learningového prostředí sloužící ke studiu e-learningových materiálů. Uživatelský účet je zpřístupněn pro jednoho Uživatele.

Školení formou e-learningu – online kurz, který slouží k seznámení s problematikou dle obsahu kurzu. Školení formou e-learningu je zakončeno testem. E-learningové kurzy jsou tematicky zaměřeny dle cílových skupin a akcentují jejich specifika (školská problematika, veřejná správa, firemní prostředí, pro poskytovatele sociálních služeb…).

Demo verze – bezplatná verze online kurzu, která slouží k představení produktu. Využití demoverze nezavazuje uživatele k objednání placených služeb. Pro využití demoverze je nutná registrace do e-learningové platformy.

E-learningová platforma – internetový portál 2klearning.cz, na kterém je poskytováno školení formou e-learningu, webináře, konference a jiné vzdělávací aktivity.

 

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla využívání školení formou e-learningu (e-learningových kurzů), placených a neplacených online služeb, jakož i práva a povinnosti Poskytovatele, Objednatele a Uživatele e-learningového kurzu při poskytování těchto služeb.

Právní vztahy blíže nespecifikované těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Dojde-li k objednání placeného on-line kurzu přes internet, vzniká smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu Poskytovatele. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek, které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany.

 

Podmínky e-learningového kurzu

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli školení formou e-learningu se zaměřením na problematiku GDPR, Kybernetické bezpečnosti, BOZP, PO, Fyzické a objektové bezpečnosti, Ochrany měkkých cílů, Spisové služby a archivnictví, Veřejných zakázek a jiných oblastí s dopadem na ochranu života, majetku, osob a životního prostředí.  Kurzy jsou zaměřeny na praktické řešení výše jmenovaných oblastí a související legislativu a je dále doplněn o modelové příklady z praxe, včetně soudních rozhodnutí a výstupu z kontrolních orgánů v anonymizované podobě.

Rozhodne-li se Objednatel nebo Uživatelé, pro které byly služby objednány, svého práva na dokončení e-learningového kurzu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na zaplacenou cenu. Nevyužití služby ze strany Objednatele ve sjednaném termínu není důvodem k vrácení platby.

Poskytování služeb bude zahájeno odesláním přístupových údajů k e-learningového kurzu na e-mail Objednatele. Objednateli budou odeslány přístupové údaje všech Uživatelů, pro které byl kurz objednán. Každý Uživatel obdrží prostřednictvím Objednatele unikátní Přihlašovací údaje.

Každý Uživatel má Školení formou e-learningu zpřístupněno po dobu 14 dnů počínaje ode dne zahájení poskytování služeb dle čl. 3.4. těchto všeobecných obchodních podmínek. V této lhůtě musí Uživatel prostudovat studijní materiály a absolvovat závěrečný test.

Každý Uživatel má možnost závěrečný test zopakovat 3x. Za splněný pokus je považován takový test, který byl složen s minimální mírou úspěšnosti 60 %.

V případě, že Uživatel nestihne kurz dokončit ve lhůtě 14 dnů, je tento uživatelský přístup k Uživatelskému účtu automaticky deaktivován. Prodloužení 14denní lhůty ze strany Poskytovatele lze požadovat Objednatelem pouze ve zvlášť opodstatněných případech – v případě nemoci Uživatele, nebo jiných závažných okolností, jež mu znemožnily kurz absolvovat. Prodloužení lhůty ke splnění E-learningového kurzu ze strany Poskytovatele není nárokové a vždy záleží na uvážení Poskytovatele.

Po úspěšném absolvování kurzu uvidí Uživatel ve svém Uživatelském účtu náhled osvědčení. Originály osvědčení s podpisy budou doručeny na adresu Objednatele (poštou) nejpozději do 30 dnů od ukončení kurzu.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel je povinen poskytovat služby s odbornou péčí, ve sjednané kvalitě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Poskytovatel se zavazuje, že v případě výpadku služby zajistí co nejdříve její dostupnost. O plánovaných odstávkách služby za účelem provedení např. údržby systému, aktualizace na novou verzi, změny v konfiguraci apod., které není technicky možné nebo bezpečné provést za provozu, budou Uživatelé informováni na stránkách Poskytovatele. V případě plánované odstávky bude o tuto dobu Uživatelům prodloužena doba přístupu do e-learningového kurzu.

Objednatel bere na vědomí, že materiály, které jsou součástí školení (e-learningového kurzu) a příklady v něm uvedené mají obecný a orientační charakter, který nijak nereflektuje konkrétní situace Objednatele. Poskytovatel v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za škodu či újmu vzniklou nedodržením výše uvedeného.

Poskytovatel je Objednateli odpovědný za způsobenou újmu pouze do výše ceny za služby sjednané objednávkou. Není omezena újma způsobená Poskytovatelem z hrubé nedbalosti nebo úmyslně.

Je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost Objednatele, určí mu Poskytovatel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.

Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

 

Autorská práva

Touto smlouvou Poskytovatel poskytuje Objednateli časově omezenou nevýhradní licenci k užití e-learningové platformy. Licence je poskytnuta výlučně za účelem školení uživatelů a pouze na dobu poskytování služby.

Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zejména půjčovat, kopírovat, upravovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů Poskytovatele či jakýkoliv obsah školení (e-learningového kurzu).

 

Ochrana soukromí Uživatelů

Poskytovatel služby vyžaduje uvést u každého Uživatele jméno, příjmení, tituly, pracovní pozici a e-mailovou adresu, popřípadě datum narození. Objednatel poskytuje také fakturační údaje.

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. jakožto poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu, pro účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností a z důvodů oprávněného zájmu. Poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele předávány třetím osobám nebo využívány k zasílání newsletterů a jiných marketingových sdělení.

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na 2kconsulting.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn obsah těchto všeobecných obchodních podmínek jednostranně změnit.

Úplné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na stránkách Poskytovatele spolu s datem poslední aktualizace.

Veškerá oznámení adresovaná Objednateli mohou být činěna ve formě elektronické zprávy adresované na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v objednávce. Poskytovatel je oprávněn zasílat zálohové faktury a daňové doklady Objednateli elektronicky, případně poštou.

Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že Objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

V případě potřeby (oznámení, reklamace, technické problémy, stížnosti atp.) může Objednatel kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese pověřeného pracovníka sekretariat@2kconsulting.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.2kconsulting.cz.