Vstup do E-learningu

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost 2K Consulting s.r.o., která je provozovatelem těchto webových stránek, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být jednostranně aktualizovány. Datum posledních úprav je uvedeno v pravém horním rohu. Datum aktualizace je vždy datem účinnosti nejnovější verze platných zásad zpracování osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2K CONSULTING s.r.o
Tovární 40
779 00 Olomouc
IČ: 29451990

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. nemá pověřence, zodpovědnou
osobou je statutární zástupce společnosti:

Bc. Radek Kubíček, MBA
Telefon: +420 585 155 100, +420 775 110 979
E-mail: radek.kubicek@2kconsulting.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K Consulting s.r.o. zpracovává osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 • jméno a příjmení, titul
 • název organizace a funkce v rámci organizační struktury
 • adresa (sídlo společnosti, kontaktní adresa pro zasílání)
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa, datová schránka
 • číslo účtu
 • IČ, DIČ
 • kontakty na skype, kontakty na sociálních sítích (sledující uživatelé na základě žádosti/ zájmu subjektu údajů)

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, především:

 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) – správci byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, obvykle z marketingových důvodů
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) – osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich poptávkových či jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná se o smlouvu o dílo nebo smlouvu o poskytování služeb
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 • na základě čl. 6 odst. 1 písm, f) – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. věnuje zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů maximální úsilí. Pro zajištění bezpečnosti byla ve společnosti nastavena technická a organizační opatření, abychom předešli neoprávněnému nebo nahodilému zpracování osobních údajů, jejich změně, neoprávněnému přenosu, jakož i jejich zneužití.

Kromě nastavených principů, jež jsou v souladu s aktuální legislativou, jsme aplikovali také bezpečnostní a kontrolní mechanismy, jež zajišťují maximální možnou ochranu dat. Kolegové a zaměstnanci naší společnosti jsou s těmito principy seznámeni a smluvně zavázáni k jejich dodržování. Mlčenlivost je pro naše spolupracovníky nejen povinností, ale také samozřejmostí.

ODBĚR NOVINEK

Subjekt údajů, který se prostřednictvím formuláře přihlásí k odběru novinek na webových stránkách www.2kconsulting.cz, uděluje správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů – e-mailové adresy na dobu 3 let. Správce se zavazuje, že po uplynutí této doby bude subjekt údajů z databáze odběratelů newsletteru odstraněn za předpokladu, že souhlas nebyl odvolán dříve nebo neprodlouží-li udělení souhlasu. Správce se zavazuje, že získané osobní nebudou předávány třetím osobám za účelem zasílání obchodních sdělení, ani veřejně sdíleny.

Subjekty údajů, které nakoupí v rámci našeho e-shopu, jsou na základě oprávněného zájmu zařazeny do databáze klientů a mohou jim být zasílány nabídky související s jejich nákupem. Jiné obchodní sdělení jim bez souhlasu nebudou zasílána.

Pro odhlášení odběru z novinek máte možnost využít odkaz v patičce každého zaslaného e-mailu nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese sekretariat@2kconsulting.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Návštěvníci webových stránek mají možnost využít kontaktního formuláře. V rámci formuláře jsou vyžadovány jméno a příjmení tazatele, e-mail a druh poptávky jako povinné položky (označeno hvězdičkou) a dále telefon a text zprávy. Vzkaz z kontaktního formuláře je zasílán na e-mail pověřeného pracovníka společnosti. Osobní údaje získané z kontaktního formuláře slouží pouze k vyřízení poptávky. V případě, že další spolupráce není navázána, jsou tyto údaje smazány. Získané osobní údaje nejsou zaváděny do žádné interní databáze ani neslouží k zasílání reklamních sdělení.

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Vše o cookies na tomto webu naleznete na stránce Zásady cookies.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá pro některé dílčí činnosti zpracovatele osobních údajů, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou a osobní údaje využívají pouze k námi definovaným účelům.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být předávány např. orgánům veřejné moci na základě zákonem stanovených podmínek (např. Policie ČR, soudy…). Pro zajištění služeb souvisejících s podnikatelskou činností společnosti nebo za účelem ochrany našich práv, majetku či jiných oprávněných zájmů mohou být osobní údaje předávány těmto příjemcům:

 • společnostem, které pro firmu zajišťují plnění smlouvy, externím spolupracovníkům firmy a dodavatelům;
 • bankám v rozsahu, který stanovuje zák. č. 21/1992 Sb. o bankách;
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
 • advokátům, exekutorům, agenturám a osobám za účelem vymožení pohledávek a uplatnění souvisejících nároků;
 • dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků.

Rozsah předávaných osobních údajů je minimalizován v největší možné míře dle účelu k poskytnutí konkrétní služby. K předávání osobních údajů třetí straně nedochází bez předchozího splnění informační povinnosti vůči subjektům údajů nebo bez toho, aby byl od subjektu údajů vyžádán souhlas s předáním osobních údajů třetí straně. V žádném případě neposkytujeme osobní údaje a další informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely, ani nezasíláme obchodní nabídky třetích stran.

Vzhledem k tomu, že společnost 2K CONSULTING s.r.o. využívá cloudová řešení, může docházet k uložení, zálohování a zpracování osobních údajů mimo území České republiky. V takovém případě však výběr zpracovatelů odpovídá platným předpisům o ochraně osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od 2K CONSULTING s.r.o. informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – pokud  máte pocit, že o Vás 2K CONSULTING s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů 2K CONSULTING s.r.o. V případě, že 2K CONSULTING s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, 2K CONSULTING s.r.o. zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo odvolání souhlasu – pokud jste udělili 2K CONSULTING s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.